Specializace na zpracování VŠ odborných textů

Seminární, bakalářské, diplomové, rigorózní, MBA práce? Vaše starosti na naši hlavu!

Hledáte profesionály pro zpracování podkladů pro seminární, bakalářské, diplomové, rigorózní a MBA práce? Máte omezené časové možnosti, nebo si prostě nevíte rady se zadaným tématem? Využijte našich profesionálních služeb a spojte se s elitou! Jsme připraveni pro Vás vypracovat podklady a informace ke všem druhům VŠ školních prací seminární práce, semestrální, zápočtové, bakalářské práce, diplomové práce, rigorózní a MBA práce.

Našimi zaměstnanci jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci působící nejen na vysokých školách, ale jsou to také lidé z praxe. Společným znamením našich pracovníků je zápal pro věc, rádi objevujeme nové informace...

Objednávka

Víme co potřebujete ...

Máme za sebou již tisíce zpracovaných podkladů pro diplomové, bakalářské a seminární práce, desítky podkladů pro rigorózní a MBA práce. Máme jasně definovaný systém práce, získávání a zpracování informací z aktuálních a relevantních zdrojů. Hlídáme si kvalitu našich prací, protože je pro nás prioritou Vaše spokojenost. Komunikujeme s klienty v průběhu vypracování prácí tak, aby vždy věděli jak práce na jejich projektu pokračuje a popřípadě mohli zasáhnout do procesu tvorby...

Víme jak to udělat ...

Máme prověřený systém vytváření podkladů a uplatňujeme jeho použití při přípravě každé individuální práce. Systém vznikl na základě dialogu mezi námi a hodnotiteli prací z řad vysokoškolských pedagogů. Díky dodržování těchto zásad dokážeme vytvářet podklady, které pro Vás budou neocenitelnou podporou u Vašich prací a pomohou Vám dosáhnout na vrchol...

Jsme tu pro Vás ...

Jsme specialisté pouze pro zpracování pouze VŠ a VOŠ podkladů odborných textů. Jsme Vám k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Prohlašujeme, že nikoho nechceme navádět k zanedbávání studijních povinností a proto poskytujeme pouze vyhledávání informací a jejich zpracování. Našimi zaměstnanci jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci působící nejen na vysokých školách, ale jsou to také lidé z praxe. Společným znamením našich pracovníků je zápal pro věc, rádi objevujeme nové informace...

Dizertační práce

Pokud jde o dizertační práce, aktuálně moderní moderní formu dizertační práce, tak ji můžeme definovat jako soubor publikovaných statí adepta, zveřejněných také v mezinárodně uznávaných časopisech a často právě tyto zdroje bývají základními prameny tvorby. Takové práce zahrnují většinou tyto kapitoly :

 • Širší literární úvod
 • Cíle dizertace
 • Soupis použitých metodik s odkazem na literaturu nebo publikace autora (uvedené v následujícím bodě)
 • Vlastní výsledkovou část a dílčí diskuze ve formě souboru jednotlivých odborných publikací adepta
 • Konečnou sumarizující diskuzi výsledků
 • Závěry dizertace (které by měly být symetrické s cíly dizertace)

Co je dobré vědět:

 • Dizertační práce, byť velmi kvalitní, se nepovažují za finální formu vědecké práce, ale spíše za prostředek k získání titulu. Pro úspěšnou vědeckou dráhu adepta jsou však kvalitní publikace důležitější než samotný titul
 • sepsání dizertační práce vyžaduje značnou energii, která by mohla být efektivněji využita jinak (např. při osvojování si nových poznatků, sepisování publikace, případně dalším experimentování.
 • publikování v časopisech s náročným recenzním řízením je zárukou kvality práce prověřené na mezinárodním poli
 • oponent klasické dizertace nemusí být expertem v celé problematice (to je zvláště významné u prací mezioborového charakteru).

Neúměrně velký počet stran písemné zprávy svědčí také o nekvalitním zpracování tématu a oponenta dizertační práce zbytečně zatěžuje. Při dobře zvolené struktuře a ucelenosti textu písemné zprávy může být objem textu relativně malý. Detailní popisy významných částí projektu, které mají dokumentační (nikoliv vysvětlující) charakter, mohou být totiž uvedeny v rámci příloh, na které z hlavního textu odkazujeme.

Podobně jako u diplomových (bakalářských, absolventských), tak i u dizertačních prací bývají podrobné tematické okruhy a zásady pro jejich zpracování součástí internetových prezentací jednotlivých vysokých škol či výzkumných pracovišť.

Pro pomoc přípravou pokladů Vaší disertační práce jsme Vám plně k dispozici…

MBA práce

Tento typ závěrečné práce Vám otevírá vstup do světa manažerského vzdělávání stupněm MBA. Tyto podklady kladou maximální důraz na praxi a týmovou spolupráci. Dokončení MBA práce se stane Vaším prvním krokem na cestě kezlepšení manažerských schopností, zdokonalení se ve vedení lidí a dosažení úspěchu Vaší společnosti. Získejte snaší pomocí manažerské vzdělání završené ziskem certifikátu MBA!

Praktický management

Klíčovým slovem vpodkladech těchto manažerských prací u naší firmy je aktivita spojená szajištěním kvalitních zdrojů sohledem na praktické využití vreálné praxi. Dále velmi důležitou roli hraje práce týmu odborníků na zpracování těchto podkladů, což zaručuje vysokou míru originality a přidanou hodnotu.

Počítáme stím, že už někde pracujete, proto jsme připraveni Vám pomoci absolvovat tuto nelehkou studii při zaměstnání.

Studie v češtině

Výuka kurzu MBA probíhá často vangličtině, vomezené množství případů pak včeštině, my jsme připraveni naše výstupy přizpůsobit nejen českému prostředí. Jsme si vědomi, že zdejší mentalita lidí, a tudíž i některé manažerské postupy, se liší od tradičních zámořských praktik a podklady připravované jsou odpovídající vysoké úrovni vrámci českého managementu!

Nejčastější témata:

 • Řízení pomocí projektů
 • Řízení a vedení
 • Rozhodování a tvořivost
 • Individuální interpersonální dovednosti
 • Marketing a strategické řízení
 • Struktura organizace
 • Kultura organizace
 • Týmové interpersonální dovednosti
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení
 • Řízení informací

Pro pomoc přípravou pokladů Vaší MBA práce jsme Vám plně kdispozici…

Diplomové práce

Diplomová práce (diplomka) je rozsáhlejší odborná studie, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro získání vysokoškolského diplomu na úrovni magisterského studia. Obhajoba diplomové práce je nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky s dalšími odbornými předměty diplomantova oboru.

Účelem diplomové práce je prokázat, že student je schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma, využít k němu relevantní a dostupné literární prameny za předpokladu respektování autorského práva výchozích publikací.

Diplomová práce má obvykle písemnou formu, ale na některých typech škol může mít i formu jiného díla. Vždy doporučujeme pro řádnou přípravu k obhajobě prezentaci v elektronické podobě jako je např. Power point.

Existence diplomových prací je někdy terčem kritiky ze strany studentů. Otázkou ovšem zůstává zda-li je tato kritika oprávněná a jaké argumenty k této kritice vedou, to necháváme na zvážení každého jednotlivce.

Na co si dát pozor?

Velmi diskutované téma je plagiátorství, to znamená v praxi použití části, případně i celého cizího díla, což je možné i legálně, avšak musí být dodržena pravidla bibliografických citací. To znamená, není problém použít části, či celé stati, pamatujte jako my vždy na uvedení autora/ů.

Bakalářské práce

Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen ústně i písemně prezentovat zadaných problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení na úrovni tříletého bakalářského studia.

Bakalářská práce (bakalářka) může být založena na orientačních výzkumech, různých výzkumných šetřeních nebo může jen uceleně zpracovat, utřídit a kriticky analyzovat přehled poznatků o závažném odborném problému. Po formální stránce se však neliší od práce magisterské.

V úvodní části autor uvádí základní informace o řešeném problému, motivy pro psaní bakalářské práce a základní výchozí myšlenky vedoucí ke zpracování tématu. Konec úvodu by měl obsahovat jasně a logicky formulované cíle práce, případně by měla být vyřčena hypotéza, o jejíž ověření bude autor usilovat.

V teoretické části (resp. též metodologické) autor shrnuje dosavadní poznatky k danému problému, definuje pojmy, formuluje hypotézy, vybírá metody, které bude aplikovat a odůvodňuje jejich použití. Následovat by měla analýza stavu řešené problematiky založená především na dosavadním studiu literatury a jiných informačních zdrojů. Obsahem kapitoly je např. historický přehled, jednotlivé okruhy celé problematiky, způsoby jejich řešení, definice a normy, metody, výpočty, modely i aplikace, které se při řešeních v současné době uplatňují.

Praktická část (též analytická nebo tvůrčí) obsahuje vlastní řešení problému, výpočty, analýzu, diskusi a vyhodnocení přínosu práce. Tato část by měla navazovat na předchozí teoreticko-metodologický rozbor, tj. teoretická a metodologická část by měly tvořit konsistentní celek.

Závěr shrnuje výsledky, hodnotí splnění cíle práce a uvádí možnost uplatnění řešení v praxi.

Za závěrem nesmí chybět seznam citované literatury či jiných informačních zdrojů. Forma seznamu se řídí mezinárodně uznávanými normami pro citování ISO 690:1987 a ISO 690-2:1997. Obě mezinárodní normy jsou k dispozici v českých překladech: ČSN ISO 690:1987 a ČSN ISO 690-2:1997.

Pro pomoc přípravou pokladů Vaší bakalářské práce jsme Vám plně k dispozici…

Absolventské práce

Závěrečná (absolventská) práce je zadávána se záměrem, aby student prokázal své vědomosti a dovednosti studiem získané, schopnost využít je k samostatnému řešení konkrétního jednoduchého úkolu z oblasti svého studijního oboru vlastním způsobem tak, aby bylo možné takové řešení posoudit a zhodnotit jak po stránce formální, tak i odborné. Práce poskytuje možnost souhrnného představení získaných teoretických vědomostí a praktických dovedností v určité oblasti vzdělání.

Hodnocení úrovně zpracování a včasného odevzdání spadá do klasifikace předmětu praxe. Podle zadaného tématu se hodnocení zohledňuje v praktické zkoušce z odborných předmětů a lze k ní přihlédnout i při zkouškách teoretických předmětů.

Sestavení a vypracování závěrečné (absolventské) práce vyžaduje pečlivou přípravu, jež je založena na respektování určitých zásad:

 • Zpracování textu má odpovídat požadavkům daného vědního, technického či studijního oboru jak po stránce tematické (obsahové), tak po stránce jazykové
 • Má mít svůj vlastní odborný styl, který spočívá přesnosti, již se dosahuje používáním odborné terminologie, v jasnosti, posloupnosti a úspornosti formulací a v neposlední řadě v neosobním vyjadřování (bez citového zabarvení) poznatků a myšlenek.
 • Významný podíl na obsahové kvalitě odborného textu má kvalifikovaná práce s literaturou a s odbornými informacemi.

Zadání závěrečné (absolventské) práce

Témata závěrečných (absolventských) prací předkládá studentům škola, nebo si jej studenti po souhlasu vedoucího práce mohou navrhnout sami. Ten určuje také rozsah písemné části práce v případech, kdy je součástí závěrečné (absolventské) práce také zhotovení výrobku, pomůcky, výkresová dokumentace, programu a pod.

Písemná část musí být i v těchto případech v celkovém rozsahu minimálně 30 stran. Termín zadání a odevzdání závěrečné (absolventské) práce určuje děkan školy v plánu práce pro příslušný školní rok.

Pro pomoc přípravou pokladů Vaší absolventské práce jsme Vám plně k dispozici…

Seminární práce

Seminární práce (seminárka) je rutinou vysokoškolského studia snad všech oborů v celé ČR. Smyslem tohoto úkolu je ověřit v první řadě schopnosti studenta pracovat samostatně a uplatňovat poznatky získané v průběhu studia na vysoké škole.

Seminární práce, je na vyšší odborné a škole vysoké, obvykle součástí zkoušky nebo zápočtu. Seminární práce slouží ke zdokonalování schopností, které může student využít také v budoucnu v zaměstnání. S tím souvisí zlepšování písemného projevu a následné uplatnění těchto schopností s praktickou aplikací obecnějších znalostí získaných v odborných předmětech a také jako věcná a metodická příprava k vypracování bakalářské či diplomové práce na závěr studia vysoké školy.

Nejčastěji realizované podklady seminárních prací:

 • ekonomické
 • sociologické
 • právnické
 • historické
 • analytické
 • podnikatelské záměry
 • marketingové studie a mnohé další.

Pro pomoc přípravou pokladů Vaší seminární práce jsme Vám plně k dispozici…

Reference

Seminární práce - Právo a právní vědy

Mile mě překvapila rychlost a profesionalita, s jakou se pracovníci firmy zhostili s řešením mého problému, už jsem si nevěděl rady a termín byl za dveřmi. Vše dopadlo nad mé očekávání a do budoucna hodlám službu dále využívat, vřele doporučuji.
- Pavel K.

Rigorózní práce - Ekonomická analýza

Tuto službu jsem využil pro přípravu podkladů pro teoretickou část a ušetřila mi spoustu času a také peněz, protože jsem se mohl věnovat své firmě. Vědět o téhle službě dřív, tak mám již dávno dostudováno.
- Václav M.


 

PřihlášeníPoužijte ID zakázky a heslo
Zapomenuté heslo


Navigace: Hlavní stránka > Úvodní stránka